معرفی گروه آرشیو هنری ما

هر بسته‌ای که در این وبگاه به شما تقدیم می شود، حاصل سالیانی زحمت و تلاش دانشجویان، هنرجویان موسیقی و دوستان فرهنگ و هنر است. دستان پیشه‌وران هنرمند از تباری ساده به یاری آمدند تا علاقمندان، آرشیوی بالاتر از سطح انتظار به کاشانه برند، و آنان نیز نان زحمت خویش، و ما فخر و توفیق خدمت. باشد که در این سودا همه خوشدل باشیم.

فهرست